បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

6 Videos


ក្រុមចម្រៀងនារីកូរ៉េនីមួយៗតែងតែមានសមាជិកនារីៗស្រស់ស្អាតជាច្រើន ហើយព្រោះតែភាពស្រស់ស្អាតនោះមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា គេសឹងតែមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថា ម្នាក់ណាស្អាតដាច់គេក្នុងក្រុមនោះទេ ។ ខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញពីសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមល្បីៗទាំង ១៦ ដែលមានសម្រស់ស្អាតដាច់គេ ដែលវាជាមតិភាគច្រើនរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ ។ ចង់ដឹងថា នរណាខ្លះស្អាតដាច់គេប្រចាំក្រុម សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោមនេះ ៖

1- ក្រុម SISTAR គឺនាង Soyou

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

2- ក្រុម Secret គឺនាង Hyosung

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

3- ក្រុម f(x) គឺនាង Krystal

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

4- ក្រុម Girl’s Day គឺនាង Yura

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

5- ក្រុម 4MINUTE គឺនាង Hyuna

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

6- ក្រុម Apink គឺនាង Naeun

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

7- ក្រុម 9MUSES គឺនាង Kyungri

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

8- ក្រុម Rainbow គឺនាង Hyunyoung

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

9- ក្រុម Dalshabet គឺនាង Woohee

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

10- ក្រុម Hello Venus គឺនាង Nara

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

11- ក្រុម AOA គឺនាង Seolhyun

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

12- ក្រុម BESTie គឺនាង Dahye

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

13- ក្រុម Spica គឺនាង Jiwon

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

14- ក្រុម FIESTAR គឺនាង Jei

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

15- ក្រុម Stellar គឺនាង Minhee

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

16- ក្រុម TWICE គឺនាង Tzuyu ៕

បង្ហាញឈ្មោះតារាស្រីកូរ៉េមានរាងស្អាតជាងគេក្នុងក្រុម

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ កូរ៉េបូ)