អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុង…

6 Videos


បើតាមការជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់អគ្គិសនី ក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ ដើម្បីជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខា និង រុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ ក្នុងការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ។

ដោយឡែកពេលវេលា និង តំបន់ដែលត្រូវផ្អាកធ្វើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ប្រមាញ់តួ

អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុង…