២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

ជាកូនទោលថ្វីត្បិតតែទទួលបានការស្រលាញ់ពីឪពុកម្ដាយតែឯង និងជាកូនដែលទម្រើសបំផុត ប៉ុន្តែក្នុងការរស់នៅដោយគ្មានបងប្អូនបង្កើតពិតជាធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ឯកាជារឿយៗ ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញពីភាពស្អិតស្អាត និងការប្រឡែងគ្នាលេង របស់អ្នកដទៃជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់គេ។ ហើយបើសិនជាពួកគេបានឃើញពីរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះទៀតមិនដឹងថា ពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍បែបណានោះទេ ?

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

ដូចនេះបើសិនជាអ្នកមានមិត្តភក្តិជាកូនទោល ចូរព្យាយាមលេងសើច ជាមួយនឹងពួកគេឲ្យបានច្រើន កុំឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាស្រងេះស្រងោច ពេលដែលបានមើលអត្ថបទមួយនេះ ៕

២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន

  • ២០ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ទោល​​​មើល​ហើយ​អាណិត​ខ្លួន已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/22  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: