សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

លោក Kevin Richardson គឺជាអ្នកអភិរក្សពពួក «ឆ្មាធំ» ដោយប្រើដៃទទេរបស់គាត់ប្រាស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយពួកវា ។ កសិដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូង គឺជាលំនៅដ្ឋានរបស់គាត់ ដែលមានសត្វតោសង្គ្រោះ ៣២ ក្បាល ។

គាត់បានចិញ្ចឹមពួកវាមួយចំនួនតាំងពីនៅកូនតូចៗ ហើយជាង ១៦ ឆ្នាំ មកនេះ គាត់បានក្លែងជាផ្នែកមួយនៃពពួកសត្វដ៏មានអំនួតនេះ ។ ប៉ុន្តែ Kevin ត្រូវតែបង្ហាញដែករបស់គាត់ជានិច្ច ។ តាមរយៈការប្រឡែងលេងបែបប្រយុទ្ធជាមួយតោ, គាត់បានបង្ហាញពីកម្លាំង និងភាពក្លាហានដ៏មុះមុត ។

ការធ្វើ «សមយុទ្ធ» ស្មានខុសមួយ គឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត ។ ប៉ុន្តែ តោគឺជាសត្វងាយផ្អើល ។ គាត់បានរក្សាចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកវា ហើយ «អ្នកខាងក្រៅ» នឹងពុំត្រូវបានស្វាគមន៍ឡើយ ៕

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)

សុំសរសើរ! ដែលបុរសម្នាក់នេះអាចបំបាក់អំនួត «ពពួកតិរច្ឆាន» និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចឪពុកនិងកូនអីចឹង (មានវីដេអូ)