ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់

តារាភាពយន្តក្ដៅសាច់មួយរូបរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Kaoru Oshima បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យប្រុសៗមួយចំនួនដែលមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ពីតារារូបនេះអាចនឹងជ្រួលច្របល់មិនខាន ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតដែលតារារូបនេះបានបង្ហោះ ៖

ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់

ជាការពិត Kaoru Oshima ធ្លាប់ជាបុរសសង្ហារម្នាក់ ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាខ្ទើយ និងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តអាសអាភាសរបស់ជប៉ុន (AV) ដែលភាពយន្តដែលគាត់បានថតជាច្រើនជាប្រភេទ Shemale៕

ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់ ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់

ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់

  • ឃើញ​រូបថត​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​តារា​ភាពយន្ត​ក្ដៅសាច់​ម្នាក់​នេះ​ប្រុសៗ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​ជ្រួល​ច្របល់已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/22  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: