បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារខ្ពស់មួយ ទៅកិនសង្កត់រថយន្ត១គ្រឿងចតនៅលើផ្លូវ បណ្តាលឲ្យអ្នកបើកបរស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ ។ ហេតុការណ៍នេះ បានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Zhengzhou ខេត្ត Henan ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ។

បើតាមប្រភពព័ត៌មាន បានឲ្យដឹង បុរសម្នាក់ដែលពុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ត្រូវបានគេនិយាយថា បានធ្លាក់ពីលើអគារផ្ទះល្វែងពលរដ្ឋកម្ពស់ ២៥ ជាន់ កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ កន្លងទៅនេះ ។ បុរសរូបនោះបានធ្លាក់បោះពួយចូលរថយន្ត និបណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងឈ្មោះ Sun អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ ស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តតែម្តង ។

ចំណែកបុរសដែលធ្លាក់ពីលើអគារនោះវិញ ក៏បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យ ។ ហើយមូលហេតុនៃការធ្លាក់របស់បុរសនេះ កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ច ៕

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!

បុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកម្ពស់ ២៥ ជាន់ ចំរថយន្ត បណ្តាលឲ្យកំពិតដំបូលសង្កត់តៃកុងស្លាប់នឹកស្មានពុំដល់ !!!