ចំណុចសម្គាល់​ ពងទា​កូន​ស្រែ​រនោង ​

​ពង​ទា​កូន​ស្រែ​រនោង​​ស្រុក​ត្រាំកក់​ខេត្ត​តាកែវ​​​ការ​​ចិញ្ចឹម​​លក្ខណៈ​ធម្មជាតិ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រសជាតិ​ពង​ទាន​កូន​​​ឆ្ងាញ់​ប្លែក​ពី​ពង​ទា​កូន​មកពី​តំបន់​ដទៃ​ទៀត។

 

ចំណុចសម្គាល់​ ពងទា​កូន​ស្រែ​រនោង ​

 

ចំណុចសម្គាល់​ ពងទា​កូន​ស្រែ​រនោង ​

 

ចំណុចសម្គាល់​ ពងទា​កូន​ស្រែ​រនោង ​

 

ចំណុចសម្គាល់​ ពងទា​កូន​ស្រែ​រនោង ​

 

ចំណុចសម្គាល់​ ពងទា​កូន​ស្រែ​រនោង ​

 

លោក សូត្រ សុផល កសិករ​ចិញ្ចឹម​ពងទា​កូន​ស្រែ​រនោង​ បាន​បង្ហាញ​លក្ខណៈ​​សម្គាល់​មួយ​ចំនួន​នៃ​ពងទាកូន​ស្រែ​រនោង​ ដែល​ខុស​ពី​ពងទា​កូន​មក​ពី​តំបន់​ដទៃ​ទាំង​រូបរាង​និង​រសជាតិ។