សូមទស្សនាវិដេអូកីឡាកាស Highlight រវាង​ John Cena vs Dean Ambrose

សូមទស្សនាវិដេអូកីឡាកាស Highlight រវាង​ John Cena vs Dean Ambrose ពេញការប្រកួត WWE SmackDown 20 September 2016 ។

​ប្រវត្តរូបសង្ខេប John Cena

John_Cena_2012

Born John Felix Anthony Cena Jr.
April 23, 1977 (age 39)
West Newbury, Massachusetts, United States
Residence Tampa, Florida, United States
Years active 1999–present (wrestler)
2000–present (actor)
2004–2005, 2014 (rapper)
2016–present (reality TV show host)
Billed height 6 ft 1 in (1.85 m)
Billed weight 251 lb (114 kg)
Billed from “Classified” (UPW)
West Newbury, Massachusetts (WWE)

​ប្រវត្តរូបសង្ខេប Dean Ambrose

Dean_Ambrose_WrestleMania_32_Axxess

Birth name Jonathan Good
Born December 7, 1985 (age 30)
Cincinnati, Ohio, United States
Residence Las Vegas, Nevada, United States
Billed height 6 ft 5 in (1.96 m)
Billed weight 225 lb (102 kg)
Billed from Cincinnati, Ohio

The post សូមទស្សនាវិដេអូកីឡាកាស Highlight រវាង​ John Cena vs Dean Ambrose appeared first on CamboSport.