ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ BHP Biliton រង​ការ​កាត់​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​មក​នៅ​ត្រឹម​២លាន​៩សែន​ដុល្លារ​មួយ​ឆ្នាំ​

ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ BHP Biliton ដ៏ធំ​បំផុត​ក្នុង​ពិភព​លោក​និយាយ​ថា​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦​ក្រុមហ៊ុន​បាន​បង់​​ពន្ធដារ និង​ប្រាក់​កម្រៃ​ផ្សេងៗ​សរុប​ជា​ទឺក​ប្រាក់​ចំនួន​ជិត​៥ពាន់​លាន​ដុល្លារ​​​អូស្ដ្រាលី។