តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

6 Videos


ឆ្នាំ ២០០០ គឺជាឆ្នាំនៃសហស្សវត្សរ៍ថ្មី រួចបើគិតមកទល់ពេលនេះ វាមានរយៈពេល ១៦ ឆ្នាំរួចហើយ ។ ទារកដែលបានកើតនៅឆ្នាំនោះ ត្រូវបានមហាជនភាគច្រើនតែងបង្អាប់លេងថា កើតមិនទាន់ថ្ងៃឆ្លងសហស្សវត្សរ៍ ដែលវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្តាយមែនទែន ។ យ៉ាងណាក្តីក្មេងៗដែលបានកើតនៅឆ្នាំ ២០០០ ទាំងនោះ សុទ្ធតែចម្រើនវ័យក្លាយជាក្មេងជំទង់អស់ទៅហើយ ជាពិសេសក្មេងៗទាំងនោះក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែរ ។

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាកូរ៉េស្រស់ស្អាត ១០ រូបដែលកើតក្នុងឆ្នាំ ២០០០ និង តែងត្រូវប្រជាជនកូរ៉េភាគច្រើនគិតថា អនាគតនៃវិស័យសិល្បស្ថិតក្នុង កណ្តាប់ដៃពួកគេ ៖

១ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ CLC នាង Kwon Eun Bin កើតនៅថ្ងៃ ៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

២ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ SF9 លោក Chani កើតនៅថ្ងៃ ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

៣ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ ASTRO លោក Yoon Sanha កើតនៅថ្ងៃ ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

៤ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ NCT Dream លោក Renjun កើតនៅថ្ងៃ ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

៥ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ NCT Dream លោក Jeno កើតនៅថ្ងៃ ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

៦ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ April នាង Yena កើតនៅថ្ងៃ ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

៧ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ NCT Dream លោក Haechan កើតនៅថ្ងៃ ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

៨ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ Gugudan លោក Hyeyeon កើតនៅថ្ងៃ ៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

៩ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ NCT Dream លោក Jaemin កើតនៅថ្ងៃ ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

១០ – សមាជិកក្រុមកូរ៉េ Pleads Girlz នាង Park Si Yeon កើតនៅថ្ងៃ ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០០

តោះ ស្គាល់តារាកូរ៉េកើតឆ្នាំ ២០០០ តិចមើល !

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ អលខេផប )