ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

សួន​សត្វ​ ញឹម វណ្ណដា ទឹក​ឈូ ខេត្ត កំពត គឺ​ជា​សួន​សត្វ​ធំ​ទី២ បន្ទាប់​ពី​ឧទ្យាន​សួនសត្វ​ភ្នំ ​តា​ម៉ៅ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​សត្វ ព្រៃភ្នំ​តាម៉ៅ ។ តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​បុគ្គលិក​ នៅ​ទី​នេះ មាន​សត្វ​៤៧ព្រភេទ ដែល​សរុប​សត្វ​ទាំង​អស់​មាន​ជាង២០០ ក្បាល។

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

 

សួន​សត្វ​ ញឹម វណ្ណដា ទឹក​ឈូ ខេត្ត កំពត មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​សត្វ​ទេ នៅ​ទី​នេះ​មាន​ទាំង​សួន​ដំណាំ​ហូប​ផ្លែ ជា​​ច្រើន​ប្រភេទ​ផង​ដែរ ដូច​ជា សាវម៉ាវ និង ធុរេន​ជា​ដើម។

ក្រុម​ការងារ​”ផ្លូវ​ទៅ​ក្រុង” បាន​ថត​រូប សត្វ​មួយ​​ចំនួន សូម​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា៕

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត

 

ទស្សនា​សត្វ​​ជិត៥០​ប្រភេទ​នៅ កំពត