សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​លោក Hirotaka Sekido និង​លោក Ryozo Oya និយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតកម្ពុជានៅសណ្ឋាគារ Emion Tokyo Bay

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578

សណ្ឋាគារ​ស្តង់ដា​ជប៉ុន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​សន្យា​យក​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៩០​ភាគរយ​ និពន្ធដោយ : អ៊ឹង ចំរើន       September-24-2016, 9:39 pm         1578