រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

រយៈ​ជិត​មួយ​សប្ដាហ៍ ក្រុម​ការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក”​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត ដោយ​បាន​ស្វែង​រក​ឃើញ​តំបន់​ទេសចរ​សក្ដានុពល ក៏​ដូចជា​បាន​នាំ​រឿងរ៉ាវ​អាថ៌កំបាំង​នានា​ពី​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន។ ​ទោះ​បី​ឆ្លង​កាត់​ផ្លូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ដ៏​លំបាក​ដោយ​ត្រូវ​កាត់​វាល កាត់​ព្រៃ ឆ្លង​អូ ស្នាក់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​សហគមន៍​ ប៉ុន្តែ​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ស្វាគមន៍​ដោយ​ស្នាម​ញញឹម​របស់​អ្នក​ស្រុក​ បាន​ផ្តល់​កម្លាំង​ចិត្ត​ដល់​ក្រុម​ការងារ​រីករាយ ក្នុង​ការ​បំពេញ​បេសកកម្ម​មិន​ខ្លាច​នឿយ​ហត់។

 

ទស្សនីយភាព​ទាំង​នេះ ជា​អ្វី​ដែល​ក្រុម​ការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” ចង់​ចែក​រំលែក​ដល់​ប្រិយមិត្ត​បាន​ទស្សនា។

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​កំពត

 

អត្ថបទ៖ ឌី ប៉ុណ្ណា​