ក្រុម​សៀក​​ហ្វារ​ពន្លឺ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​​​សំដែង​នៅ​ក្រុង Adelaide ក្នុង​កម្មវិធី Oz Asia Festival 2016

នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​ក្រុម​សៀក​ខ្មែរ​មួយ​ក្រុម​នៃ​អង្គការ​ហ្វារ​ពន្លឺ​សិល្បៈ​​នឹង​ចូល​រួម​សំដែង​នៅ​ក្រុង​ Adelaide ក្នុង​កម្មវិធី​​សម្ដែង​អន្ដរជាតិ Oz Asia Festival 2016។