ក្រុង​ប៉ារីស​ដំណើរ​ការ​ដោយ​គ្មាន​រថយន្ដ​បើក​បរតាមផ្លូវ​ជា​ច្រើន​​ក្នុង​ក្រុង​រយៈ​ពេល​២៤ម៉ោងដើម្បី​បរិស្ថាន

នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស​អាជ្ញាធរ​បាន​ហាម​មិន​ឲ្យ​មាន​រថយន្ដ​បើក​បរ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​​ជា​ច្រើន​រយៈ​ពេល​២៤​ម៉ោង​ ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​យុទ្ធនាការ​របស់​អភិបាល​ក្រុង​ប្រឆាំង​នឹង​បញ្ហា​បំពុល​បរិស្ថាន។