លី​ តាវហួរ​ ស្រែក​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ដែល​ឃាត់​អ្នក​គាំទ្រ​មក​ជូន​ផ្កា

តាមរយៈសកម្មភាពនេះអ្នកនឹងដឹងថា ហេតុអ្វីតារាសម្ដែងរូបនេះគឺជានិមិត្តរូបរបស់អ្នកគាំទ្រ។

កំពូលតារាហុងកុងរូបនេះបានស្រែកទៅកាន់សន្តិសុខដែលព្យាយាមឃាត់អ្នកគាំទ្រដែលយកផ្កាមកអោយលោក ពេលលោកនៅលើឆាកដើម្បីសម្ពោធរឿង Mission Milano ។

Loading...

ក្នុងវីដេអូនៅលើគេហទំព័រ The Coverage គេឃើញ លី តាវហួរ ដូចជាត្រូវបានអ្វីម្យ៉ាងរំខាន។ គេឃើញលោកសម្លឹងទៅក្រោមឆាកហើយស្រែកផង។

សកម្មភាពនោះគឺដោយសារសន្តិសុខព្យាយាមឃាត់អ្នកគាំទ្រដែលចង់ឡើងឆាកដើម្បីអោយផ្កាទៅ លី តាវហួរ។ ខណៈតារាភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងការហាមឃាត់អ្នកគាំទ្រពីការធ្វើដូច្នេះ លី តាវហួរ តែងតែល្អចំពោះអ្នកគាំទ្រ។

លី​ តាវហួរ​ ស្រែក​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ដែល​ឃាត់​អ្នក​គាំទ្រ​មក​ជូន​ផ្កា

លី​ តាវហួរ​ ស្រែក​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ដែល​ឃាត់​អ្នក​គាំទ្រ​មក​ជូន​ផ្កា

លី​ តាវហួរ​ ស្រែក​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ដែល​ឃាត់​អ្នក​គាំទ្រ​មក​ជូន​ផ្កា

លី​ តាវហួរ​ ស្រែក​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ដែល​ឃាត់​អ្នក​គាំទ្រ​មក​ជូន​ផ្កា

លី​ តាវហួរ​ ស្រែក​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ដែល​ឃាត់​អ្នក​គាំទ្រ​មក​ជូន​ផ្កា

លី​ តាវហួរ​ ស្រែក​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ដែល​ឃាត់​អ្នក​គាំទ្រ​មក​ជូន​ផ្កា

ប្រភព៖ thephnompenhtimes