សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា

ទោះបីជាត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ហើយមានភ្លៀងផ្គរបែបណា ក្តីគឺ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីត្រូវតែទៅដល់ទីដៅ ដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗជាទីស្រឡាញ់ដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា។

គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន គឺសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ ដែលតែងតែគិតដល់អនាគតរបស់យុវជនយុវនារីគ្រប់វិនាទី៕

Loading...

សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា
សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា
សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា
សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា
សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា
សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា
សម្តេចតេជោធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបានជួបក្មួយៗចៅៗដែលស្រេកឃ្លានចំណេះវិជ្ជា

ប្រភព៖ chnchannel