និស្សិត​អូស្ដ្រាលី​៤៤០នាក់​នឹង​ទៅ​សិក្សា​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧

នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​ខាង​មុខ​នេះ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ស្វាគមន៍​ទទួល​និស្សិត​​អូស្ដ្រាលី​៤៤០​នាក់​ឲ្យ​ទៅ​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​ និង​ធ្វើការ​យក​បទ​ពិសោធន៍​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ជាផ្នែក​មួយ​នៃ​ផែនការ​កម្មវិធី​​អប់រំ New Colombo Plan របស់​អូស្ដ្រាលី។