១៣ប្រទេស ដែលមាន Passport មានឥទ្ធិពលជាងគេ

នៅពេលដែលអ្នកអានអត្ថបទនេះ ​អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងប្រទេសទាំង១៣​ នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង១៩៣ក្នុងពិភពលោក​ ដែលមានលិខិតឆ្លងដែន ​(Passport)​ មានឥទ្ធិពលជាងគេបង្អស់ ។ ​មានឥទ្ធិពលជាងគេនោះគឺដោយសារតែលិខិតឆ្លងដែននៃ​បណ្ដាប្រទេសដែលមានខឿន​សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទាំងអស់នេះ ​អាចផ្ដល់លទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាង១៥០ប្រទេស ​ដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ​ (Visa) ​ដែលការណ៍នេះបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល​ និងមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនក្នុង​ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសទាំង១៣នេះ ​។ ​ជាក់ស្ដែង ដូចជា​ប្រទេស Sweden,​ លិខិតឆ្លងដែនរបស់ Sweden ​អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់១៥៨ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ។ ​
១៣/. ​លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស​ Norway​ អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៦​ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ​
១២/. ​លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូង អាចធ្វើដំណើរបាន ​១៥៦​ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ

១១/. លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស Belgium អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៦ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
១០/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស Netherland អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៦ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
៩/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស Italy អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៦ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
៨/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស Denmark អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៦ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
៧/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស ចក្រភពអង់គ្លេស អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៧ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
៦/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស អេស្ប៉ាញ អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៧ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ

៥/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស Switzerland អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៧ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
៤/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស បារាំង អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៧ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
៣/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស Finland អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៧ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
២/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស Sweden អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៨ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
១/.លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ អាចធ្វើដំណើរបាន ១៥៨ ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
ដោយ៖ ឈូកស
ប្រភព៖ BI