ទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗ

ភាគច្រើននៃតួអង្គគំនូរជីវចលត្រូវបានគូរចេញតាមការស្រមើស្រមៃ ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានចំលងចេញពីមុខរបស់បុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនផងដែរ នេះបើតាមការចុះផ្សាររបស់ Recollection។

គេហទំព័រដដែលនេះក៏បានបង្ហាញនូវរូបភាពផ្គូរផ្គងរវាង តួអង្គតុក្កតាល្បីជាមួយនឹងបុគ្គលល្បីជាច្រើនដែលគេបានអះអាងថាជាទម្រង់មុខដែលបង្កើតឲ្យចេញជាតួអង្គតុក្កតាទាំងនោះ សាកទស្សនាទៅមើលថាតើតុក្កតា និងបុគ្គលល្បីៗទាំងនោះដូចជាគ្នាត្រង់ណា ៖

ទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗ

ទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗ

ទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗ

  • ទំម្រង់​មុខ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​តួ​អង្គ​តុក្ក​តា​ល្បី​ៗ已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/28  Category:កំសាន្ត
Tags: