ខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះ

6 Videos


ពេលខ្លះ អ្នកប្រហែលជាគិតថា ជីវិតអ្នកមានភាពលំបាក ព្រោះតែឧបសគ្គ និង រឿងរ៉ាវមួយចំនួនចំពោះមុខ តែតាមពិតទៅអ្នកសំណាងណាស់ទៅហើយ ដែលអាចរស់រានមានជីវិត មានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់តាមលទ្ធភាពដែលអាណាព្យាបាលអ្នកអាចផ្គត់ផ្គងឲ្យ តាំងពីក្មេងវ័យមក ។

ពិតណាស់ នរណាៗក៏តែងមានរឿងពិបាកផ្ទាល់ៗខ្លួន តែប្រហែលជាមិនលំបាកវេទនាដូចក្មេងប៉ុន្មាន នាក់ ដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបថតខាងក្រោមទាំងអស់នេះទេ ។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតជាច្រើនសន្លឹក ដែលបង្ហាញពីជីវតតស៊ូរបស់ក្មេងៗនៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នា ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាណិតខ្លោចចិត្តមិនស្ទើរ ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ដឹរខូវឺររេស)

ខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះខ្លោចចិត្តណាស់ ! ក្រោយឃើញរូបថតបង្ហាញភាពវេទនារបស់ក្មេងៗទាំងនេះ