រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូៗដែលកំពុងបង្រៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Sichuan Normal University ដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសចិន កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្តា អ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេត ក្រោយពីមហាវិទ្យាល័យនេះបង្ហោះរូបថតអ្នកគ្រូៗទាំងនោះទៅលើ បណ្តាញសង្គម ។

មហាវិទ្យាល័យដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Chengdu ដែលក្រុងនេះក៏ធ្លាប់តែល្បីថា សម្បូរស្រីស្អាត ហើយពិតណាស់ អ្នកគ្រូទាំងនោះក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែរ ។ គ្រូម្នាក់នៃមហាវិទ្យាល័យនេះដែលទទួលបន្ទុកខុសត្រូវក៏បានឲ្យដឹងដែរថា គ្រូនីមួយៗដែលបាន ជ្រើសរើសចូលបង្រៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះ សុទ្ធតែតម្រូវឲ្យមានសមិទ្ធិផលនៃការសិក្សាខ្ពស់ ប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ និង បូករួមជាមួយរូបសម្រស់ខាងក្រៅផងដែរ ។

ចង់ដឹងថា អ្នកគ្រូនៃមហាវិទ្យាល័យនេះស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ដេលី ម៉ែល )

រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថត ១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់អ្នកគ្រូៗនៅមហាវិទ្យាល័យមួយកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍