ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃចូលរៀនដំបូងគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ក្មេងៗ ពីព្រោះតែពីមុនគេធ្លាប់តែនៅផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយ និងសាច់ញាតិដទៃ ដល់ពេលត្រូវទៅសាលាគេត្រូវទៅជួបនឹងមនុស្សប្លែកមុខជាច្រើន ដែលនឹងក្លាយជាមិត្តភក្តិ និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ជាដើម។ មុនពេលទៅកាន់សាលាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបាននិយាយរឿងល្អជាច្រើនអំពីសាលារៀន ដែលធ្វើឲ្យគេស្រមៃទៅដល់ទិដ្ឋភាពដែលគេអាចនឹងជួបនៅពេលទៅសាលារៀន។ ប៉ុន្តែមិនមែនក្មេងទាំងអស់នឹងរីករាយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីនៃជីវិតរបស់ពួកគេនោះទេ ក្មេងៗមួយចំនួនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាក្មេងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង ៖

ថ្ងៃចូលរៀនដំបូង និងថ្ងៃបន្ទាប់

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​

  • ថ្ងៃ​ចូល​​រៀន​​ដំបូងនិង​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/29  Category:កីឡា
Tags: