តម្លៃ Lexus មួយ​ទឹក ៤ ម៉ូដែល​អាច​ពិចារណា បើ​ចង់​ទិញ​ប្រើ

Lexus ជា​ម៉ាក​រថយន្ត​ពេញ​និយម​សម្រាប់​ទីផ្សារ​ស្រុក​ខ្មែរ។ សម្រាប់​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី Lexus មួយ​ទឹក អាច​មើល​តម្លៃ​ខាង​ក្រោម​ដែល​យក​ពី​ប្រភព​ហាង​លក់​រថយន្ត​ក្នុង​ស្រុក។

 

១. Lexus RX330 ស៊េរី ២០០៤ តម្លៃ​ប្រហែល ៣១ ៥០០ ដុល្លារ

 

តម្លៃ Lexus មួយ​ទឹក ៤ ម៉ូដែល​អាច​ពិចារណា បើ​ចង់​ទិញ​ប្រើ

 

ម៉ាស៊ីន៖ V6 (៣ ៣០០ សេសេ) ប្រើ​សាំង
ចង្កឹះ​លេខ៖ ៥វគ្គ ស្វ័យ​ប្រវត្តិ
កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ១៤ លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង) ៩,៨លីត្រ (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ)

 

២. Lexus RX400h ស៊េរី ២០០៦ តម្លៃ​ប្រហែល ៣៩ ៨០០ ដុល្លារ

 

តម្លៃ Lexus មួយ​ទឹក ៤ ម៉ូដែល​អាច​ពិចារណា បើ​ចង់​ទិញ​ប្រើ

 

ម៉ាស៊ីន៖ V6 (៣ ៣០០ សេសេ) ប្រភេទ Hybrid
ចង្កឹះ​លេខ៖ ស្វ័យ​ប្រវត្តិ
កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ៨,៤ លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង) ៩,៤លីត្រ (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ)

 

៣. Lexus RX350 ស៊េរី ២០១០ តម្លៃ​ប្រហែល ៦៣ ៨០០ ដុល្លារ

 

តម្លៃ Lexus មួយ​ទឹក ៤ ម៉ូដែល​អាច​ពិចារណា បើ​ចង់​ទិញ​ប្រើ

 

ម៉ាស៊ីន៖ V6 (៣ ៥០០ សេសេ) ប្រភេទ​សាំង
ចង្កឹះ​លេខ៖ ៦ វគ្គ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ
កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ១៣ លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង) ៩,៤លីត្រ (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ)

 

៤. Lexus RX300 ស៊េរី ២០០២ តម្លៃ​ប្រហែល ១៥ ០០០ ដុល្លារ

 

តម្លៃ Lexus មួយ​ទឹក ៤ ម៉ូដែល​អាច​ពិចារណា បើ​ចង់​ទិញ​ប្រើ

 

ម៉ាស៊ីន៖ V6 ប្រភេទ​សាំង
ចង្កឹះ​លេខ៖ ៤ វគ្គ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ
កម្រិត​ស៊ីសាំង៖ ១៣,៨ លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង) ១១លីត្រ (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ)

 

អាន៖ ប៉ុន្មាន​ចំណុច​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រកូល Lexus RX មួយ​ទឹក​ស៊ី​ដាច់​ម៉ាក​ដទៃ

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត

រូបភាព៖ ផ្តល់​ដោយ​​ឃ្លាំង​ឡាន 888