បុគ្គលិក និងនិស្សិត​សកល​វិទ្យាល័យ Sydney តវ៉ា​រឿង​ផ្ដល់​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​កិត្ដិយស​ដល់​អតីត​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី John Howard

បុគ្គលិក និង​និស្សិត​ជាង​១០០នាក់​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ Sydney បាន​នាំគ្នា​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​លិខិត​មួយ​តវ៉ា​អំពី​ការ​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ​​បណ្ឌិត​កិត្ដិយស​ដល់​អតីត​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​លោក John Howard។