៦​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣ខែ​ក្រោយ ត្រូវ​គ្មាន​ខុស

ជា​ធម្មតា យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​មាន​អារម្មណ៍​សប្បាយ​រីករាយ និង​រំភើប នៅ​ពេល​ទទួល​បាន​ការងារ​ថ្មី​មួយ។ យើង​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ទាន់​ពេល។ យើង​ចង់​ឲ្យ​មេ​ចូលចិត្ត។ យើង​ចង់​ឲ្យ​បុគ្គលិក​រួម​ការងារ​ទាំង​អស់​ចូល​ចិត្ត​យើង។ ប៉ុន្តែ នៅ​ពេល​ដែល​ពេល​វេលា​កន្លង​ផុត​ទៅ ៣​ខែ ការងារ​របស់​អ្នក អាច​នឹង​ប្រែក្លាយ​ទៅ​ជា​រឿង​មួយ​ផ្សេង​ទៀត។

 

តោះ! ទៅ​មើល​រូបភាព ដែល​បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣​ខែ​ក្រោយ ថា​វា​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ៖

 

១)

ថ្ងៃ​ទី​១៖ អាច​ស្តាប់​ចម្រៀង​បានអត់ហ្ន៎ ឬ​ធ្វើ​បែប​នេះ​មើល​ទៅ​មិន​ដូច​ជា​អ្នក​ជំនាញ?

ថ្ងៃ​ទី​១០១៖ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា! មក​មើល​នេះ​នែ៎!

 

៦​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣ខែ​ក្រោយ ត្រូវ​គ្មាន​ខុស

 

២)

ថ្ងៃ​ទី​១៖ សង្ឃឹម​ថា​ខ្ញុំ​មិន​មក​យឺត​ទេ

ថ្ងៃ​ទី​១០១៖ សង្ឃឹម​ថា​ខ្ញុំ​មិន​មក​យឺត​ទេ

 

៦​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣ខែ​ក្រោយ ត្រូវ​គ្មាន​ខុស

 

៣)

ថ្ងៃ​ទី​១៖ សូម​ចូល​ចិត្ត​ខ្ញុំ​ផង

ថ្ងៃ​ទី​១០១៖ ខ្ញុំ​ស្អប់​អ្នក​ខ្លាំង​ណាស់

 

៦​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣ខែ​ក្រោយ ត្រូវ​គ្មាន​ខុស

 

៤)

ថ្ងៃ​ទី​១៖ បន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រោម ខាងឆ្វេងដៃ
ថ្ងៃ​ទី​១០១៖ ពេលណាដែលពួកគេត្រូវការរបាយការណ៍?

 

៦​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣ខែ​ក្រោយ ត្រូវ​គ្មាន​ខុស

 

៥)

ថ្ងៃ​ទី​១៖ អរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឱកាសនេះ

ថ្ងៃ​ទី​១០១៖ គម្រោងនេះអាចជាការងារបន្ថែម ប៉ុន្តែវាអាចជាឱកាសថ្មីច្រើន​សម្រាប់អ្នក

 

៦​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣ខែ​ក្រោយ ត្រូវ​គ្មាន​ខុស

 

៦)

ថ្ងៃទី១៖ ខ្ញុំ​គ្មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ការងារ​នេះ​ឡើយ

ថ្ងៃទី១០១៖ ខ្ញុំ​គ្មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ការងារ​នេះ​ឡើយ

 

៦​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង និង​៣ខែ​ក្រោយ ត្រូវ​គ្មាន​ខុស

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង

ប្រភព ៖ boredpanda