រូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គម

6 Videos


រូបថតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់នារីម្នាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីចិនភូមិស្ងាត់ជ្រងំមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្ត Anhui ប្រទេសចិន កំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេត ជាច្រើននាក់ ។ រូបថតទាំងនោះបានបង្ហាញពីភាពរេចរឹល និង ការខូចខាតមួយចំនួនក្នុងភូមិនោះ ហើយដោយសារមានគំនិតច្នៃប្រឌិត ដាក់ស្រីស្អាតថតបង្ហាញរាងនៅទីតាំងបែបនេះ ទើបធ្វើឲ្យរូបថតទាំងនោះទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើន ។ ចង់ដឹងច្បាស់ សូមទស្សនារូបថត ខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)
រូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គមរូបថតស្រីស្អាតជនជាតិចិនលើទីទួលបែកបាក់ ស្ងាត់ជ្រងំ កំពុងល្បីលើបណ្តាញសង្គម