អាល្លឺម៉ង់​ផ្ដល់ជំនួយ​ជាង ៥ លាន​ដុល្លារ​លើ​គម្រោង​លើកកម្ពស់​ជីវភាព និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង​នៅ​កម្ពុជា​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-29-2016, 8:19 pm         68

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អាល្លឺម៉ង់​ផ្ដល់ជំនួយ​ជាង ៥ លាន​ដុល្លារ​លើ​គម្រោង​លើកកម្ពស់​ជីវភាព និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង​នៅ​កម្ពុជា​