១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ

6 Videos


តារាចម្រៀងលេចធ្លោក្នុងក្រុម 4Minute នាង Hyuna ត្រូវបានគេចាត់ទុកជារាជិនីកំពូលសិចស៊ីឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្របុរសៗច្រើនជាងគេក្នុងពិភពចម្រៀង K-pop ។ Hyuna មិនត្រឹមតែជាតារាស្រីចូលចិត្តលេងខ្លួនសិចស៊ីដល់កម្រិតប៉ុណ្ណោះទេ ហើយសូម្បីតែកាយវិការរបស់នាងក៏បង្ហាញពីភាពសិចស៊ីស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែរ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថត ១៥ សន្លឹករបស់ស្រីស្អាតវ័យ ២៣ ឆ្នាំ Hyuna ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនស្ទើរតែក្ដៅខ្លួនជាពិសេសអ្នកគាំទ្របុរសៗ ។ ចង់ដឹងថា តារាចម្រៀង Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមិនស្រួលខ្លួនដូចម្ដេចខ្លះតាមរយៈរូបថត ១៥ សន្លឹកនេះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖  (ប្រភព កូរ៉េប៊ូ) កុសល

១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ១៥ សន្លឹករបស់ Hyuna ស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរឡើយ