ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

តើ​លោក​អ្នក​ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​ដំបូង​នៅ​ពេល​ណា ហើយ​មាន​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​វេបសាយ​ល្បី​ៗ។មួយ​ចំនួន​ មុន​ពេល​ដែល​វា​កែ​ប្រែ​មក​ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ​ឬ​អត់? បើ​សិន​​ជា​មិន​ទាន់​ទេ លោក​អ្នក​អាច​មើល​នៅ​ទី​នេះ​បាន:

១. Google (1998)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

Google (2016)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

2. Facebook (2004)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

 

Facebook (2016)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

3. Youtube ( 2005)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

 

Youtube (2016)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

4. Instagram (2011)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

 

Instagram (2016)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

5. Twitter (2006)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

Twitter (2016)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

7. Yahoo (1994)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

Yahoo (2016)

ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?

ទាំង​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​វេបសាយ​ល្បី​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ​​ដែល​យើង​លើក​យក​មក​បង្ហាញ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ប្រើ​internet នៅ​ប្រទេស​យើង​ទើប​តែ​មាន​សំទុះ​មួយ​រយះ​ចុងក្រោយ​នេះ​៕ ​​​

 ប្រភព៖  

ប្រែសម្រួល ៖ Leng Kim

 

 

  • ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​យូរ​ហើយ មាន​ទាន់​កាល​ពី​គេហទំព័រ ទាំង​​នេះ​មិន​ទាន់​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត់?已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/30  Category:កំសាន្ត
Tags: