តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

6 Videos


កន្លងមកយើងធ្លាប់ស្គាល់រួចមកហើយពីសម្រស់របស់តារាចម្រៀងកូរ៉េល្បីៗមួយចំនួន តែក្នុងនោះប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់បានឃើញនូវឡើយទេចំពោះសម្រស់របស់តារាចម្រៀង J-pop (ជប៉ុន) ដូចនេះទើបថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ពីសម្រស់របស់តារាចម្រៀង J-pop ១០ រូបដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្រស់ដាច់គេនៅក្នុងប្រទេស ។

ចង់ដឹងថាតើសម្រស់របស់តារាចម្រៀងជប៉ុនទាំង ១០ រូបខាងក្រោមនេះអាចស៊ីដាច់តារាចម្រៀងកូរ៉េបាន ឬយ៉ាងណានោះ សូមជួយឲ្យពិន្ទុទាំងអស់គ្នា ៖

10. តារាចម្រៀងវ័យ ៣៨ ឆ្នាំ Namie Amaro

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

៩. តារាចម្រៀងវ័យ ៣៧ ឆ្នាំ Ayumi Hamasaki

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

៨. តារាចម្រៀងវ័យ ៣០ ឆ្នាំ Maki Goto

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

៧. តារាចម្រៀងវ័យ ៣៦ ឆ្នាំ Nana Mizuki

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

៦. តារាចម្រៀងវ័យ ២៦ ឆ្នាំ kana Nishino

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

៥. តារាចម្រៀងវ័យ ៣៣ ឆ្នាំ Kyoko Fukada

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

៤. តារាចម្រៀងវ័យ ២៥ ឆ្នាំ Ayaka Iida

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

៣. តារាចម្រៀងវ័យ ៣៣ ឆ្នាំ Mai Kuraki

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

២. តារាចម្រៀងវ័យ ២៤ ឆ្នាំ Tomomi Itano

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

១. តារាចម្រៀងវ័យ ៣២ ឆ្នាំ Yuna Ito

តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?តើសម្រស់តារាចម្រៀងជប៉ុនស្អាតប៉ុណ្ណឹង អាចយកឈ្នះតារា K-pop បានអត់?

(ប្រភព យូធូប) កុសល