២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ

6 Videos


ក្នុងរយៈពេលដែលតារាចម្រៀងយេយេ ឆៃលី ដាឡេន បានចុះបេសកកម្មចេញសម្តែងនៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក ឆៃលី ដាឡែន បានទទួលការគាំទ្រ និង ជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងត្រូវបានបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះទទួលរាក់ទាក់ និង ស្វាគមន៍យ៉ាកក់ក្តៅបំផុត ។

២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ

ឆៃលី ដាឡែន មិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងស្រុកទេ នាងក៏មានឈ្មោះល្បីទៅដល់ក្រៅស្រុកផងដែរ តួយ៉ាងតារាចម្រៀងយេយេដួងនេះតែងតែត្រូវបានគេធានាឱ្យចេញទៅសម្តែងនៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ ដែលកាលពីថ្មីៗនេះនាងទើបតែត្រឡប់មកពីសម្តែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យផងដែរ ។

២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ

ទន្ទឹមនឹងពេលដែល ឆៃលី ដាឡែន នៅសម្តែងលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនោះ នាងក៏បានផ្តិតរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ស្រស់ស្អាតមួយចំនួនជាមួយបងប្អូនខ្មែររស់នៅទីនោះ រួមនឹងសកម្មភាពសម្តែងរបស់នាងផងដែរ ដែលរូបថតទាំងនោះសុទ្ធតែបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយ និង ទេសភាពស្រស់ស្អាតជាច្រើនលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ ។

២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ

តើតារាចម្រៀង ឆៃលី ដាឡែន បានរំលេចរូបសម្រស់ និង ទេសភាពយ៉ាងណាខ្លះ? សូមទស្សនារូបថតមួយចំនួននេះដូចទៅ ៖
សាកល

២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ២០ ប៉ុស្តិ៍របស់ ឆៃលី ដាឡែន នៅលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារ