រូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obama

6 Videos


លោក Barack Obama ត្រូវបានប្រជាជនគ្រប់មូលដ្ឋានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថា ជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោក Obama បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី ៤៤ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោយពីឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ ២០០៨ ។ សព្វថ្ងៃ គ្រួសារលោកមានសមាជិក ៤ នាក់គឺលោក ប្រពន្ធលោក អ្នកស្រី Michelle Obama និង កូនស្រីពីរនាក់ ។ គ្រួសារលោកត្រូវមនុស្សភាគច្រើនសរសើរថាមានសុភមង្គល ហើយចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្នាផងដែរ ។

ខាងក្រោមនេះជារូបថត ៣០ សន្លឹកដ៏មានសុភមង្គល កម្របានឃើញ របស់គ្រួសារលោកប្រធានាធិបតេយ្យអាមេរិក Barack Obama ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

រូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obamaរូបថត ៣០ សន្លឹកកម្របានឃើញរបស់គ្រួសារលោក Barack Obama