រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់

ទីក្រុងមួយដែលពោរពេញទៅដោយមនុស្សកកកុញ រថយន្តរត់ខ្វែងខ្វាត់ អគារខ្ពស់ៗ ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំ អំពូលភ្លើងចម្រុះពណ៌នាពេលរាត្រី តើវានឹងក្លាយទៅជាបែបណាពេលដែលលែងមានមនុស្សរស់នៅ និងត្រូវបានបោះបង់ចោលរាប់រយឆ្នាំ។ ជាមួយនឹងគំនិតស្រមើស្រមៃនេះ ក្រុមអ្នកគូរគំនូរឌីជីថល បានគូរនូវគំនូរជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុង តូក្យូ ពេលដែលមនុស្សបោះបង់ចោល ហើយត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជន ជប៉ុន និងមនុស្សជុំវិញពិភពលោក ។

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Shinjuku skyline []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Tokyo Big Sight []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Rainbow Bridge []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Moai statue at Shibuya station []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Kabuki-za Theater, Ginza []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Mode HAL iKO Building, Shinjuku []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Poster for “The Book of Eli” (Japanese title: “The Walker”) []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់ រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Gundam // Tokyogenso Robot

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Tokyo Sky Tree []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Sofmap Akihabara []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Haneda Airport []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Akihabara []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Saigō Takamori statue, Ueno

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Poster for “The Book of Eli” (a.k.a. “The Walker) – Osaka version []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Osaka street scene – Tsūtenkaku Tower []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Osaka street scene – Billiken []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Osaka street scene []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Hato Bus []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Tokyo Monorail []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់ រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Shibuya station (Fukutoshin Line) // Seibu Shibuya

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
“Manneken Pis” statue at Hamamatsuchō station

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Ueno []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Tokyo Tower []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Shinjuku station []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Hanayashiki amusement park, Asakusa []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
McDonald’s []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Yoyogi station []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Nakano station []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Akihabara []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Shibuya []

រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់
Wako Building, Ginza []

  • រូបគំនូរ​ឌីជីថល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​​ទីក្រុង​តូក្យូ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​បោះ​បង់已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/01  Category:បច្ចេកវិទ្យា
Tags: