បុរសម្នាក់នោះជាព្រាននារី មានគំនិតបោកប្រាស់?

ភ្នំពេញ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ករណីស្រលាញ់គ្នា5ឆ្នាំ ខាងប្រុសមើល ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ថាមិនត្រូវគ្នា(មិនអាចយកគ្នាបាន) ចុះ5ឆ្នាំកន្លងមក? ដែលយើងទាំងពីរបានរួមសុខរួមទុក្ខនិងគ្នា ហេតុអ្វីបានយើងនៅជាមួយគ្នាបាន? យោបល់របស់ខ្ញុំ ១០០%បុរសម្នាក់នោះជាព្រាននារី មានគំនិតបោកប្រាស់? មិនស្មោះនិងនាងឡើយ។ មនុស្សពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នា មិនសំខាន់លើខែឆ្នាំនោះទេ? ៕

បុរសម្នាក់នោះជាព្រាននារី មានគំនិតបោកប្រាស់?