ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

វិចិត្រករមួយរូបរបស់គេហទំព័រ SketchyCrab ដែលបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះថា r/RoastMe (ដុតខ្ញុំ) បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនស្ទើរក្អួតឈាមព្រោះតែរូបគំនូរដែលគាត់បានគូរឲ្យ។

ដោយសារឃើញពីស្នាដៃគំនូរជាច្រើនរបស់វិចិត្រករម្នាក់នោះដែលគាត់បានចែករំលែកនៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ មនុស្សជាច្រើនបានស្នើរសុំឲ្យគាត់គូរគំនូររបស់ខ្លួនជាបែបតុក្កតាដុតពួកគេ ។ ក្រោយទទួលបានការស្នើរសុំវិចិត្រកររូបនោះក៏បានគូររូបគំនូរជាលក្ខណតុក្កតាឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន នឹងបានផ្ញើវាទៅឲ្យម្ចាស់រៀងៗខ្លួនផងដែរ ប៉ុន្តែគំនូរនោះវាបានដុតអ្នកគាំទ្រគាត់ខ្លាំងតែម្ដង ដោយគាត់បានគូរឲ្យមើលទៅអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់។

បើទោះបីជាពេលឃើញរូបដំបូងស្ទើរតែធ្វើឲ្យពួកគេស្ទើរក្អួតឈាមក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រពិតជាពេញចិត្តនឹងវាណាស់ ពីព្រោះតែរូបនោះដុតពួកគេដូចដែលបានស្នើរសុំ ជាពិសេសពួកគេបានប្រាប់ថាមើលយូរៗកាន់តែចូលចិត្តរូបគំនូរទាំងនោះ បើទោះបីជាពួកគេមើលទៅអាក្រក់មើលក្នុងគំនូរនោះក៏ដោយ៕

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម

  • ឃើញ​ពូកែ​​គូ​ររូប​​​សុំ​ឲ្យ​គូរ​​រូប​ខ្លួន លទ្ធផល​ស្ទើរ​​ក្អួត​ឈាម已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/02  Category:វីដេអូ
Tags: