សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

6 Videos


ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមកគយគន់សម្រស់តារាកូរ៉េស្រីល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ ដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាតើមួយណាស្អាតជាងមួយណា ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវត្តមានរបស់តារាស្រីល្បីៗ ១០ ដួងដែលក្នុងនោះមានដូចជា សមាជិកក្រុម MissA នាង Suzy តារាសម្ដែង Park Min Young, Park Shin Hye, Song Hye Kyo និង Kim Tae Hee ជាដើម ។

ចង់ដឹងថាតើសម្រស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យមួយណាស្អាតជាងសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖

១. Suzy

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

២. Jang Nara

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

៣. Park Min Young

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

៤. Park Shin Hye

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

៥. Han Ga In

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

៦. Moon Geun Young

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

៧. Kim Tae Hee

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

៨. Song Hye Kyo

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

៩. Kim So Hyun

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

១០. Yoona

សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?សម្រស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង សម័យ តើមួយណាស្អាតជាង?

(ប្រភព បរទេស) កុសល