តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើអ្នកមានដែលចំណាំមើលទេថា ភាគច្រើននៃសត្វគឺមានភ្នែកនៅចំហៀងសងខាង មិនមែនស្ថិតនៅចំកណ្ដាល ចំពីមុខផ្ទៃមុខដូចជាមនុស្សយើងនោះទេ ចុះបើសិនជាសត្វមានភ្នែកនៅចំកណ្ដាល ចំពីមុខផ្ទៃមុខ ដូចមនុស្សតើពួកវានឹងទៅជាបែបណា ? ចម្លើយនឹងបកស្រាយតាមរយៈរូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?

យោងតាមលទ្ធផលខាងលើ សត្វគួរតែមានភ្នែកនៅចំហៀងដដែលទៅ ធម្មជាតិពិតជាបានបង្កើតវាមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងល្អគ្រប់គ្រាន់ មិនចាំបាច់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដរនោះទេ៕

  • តើ​សត្វ​នឹង​​មើល​ទៅ​បែប​ណា​ពេល​ដែល​មាន​ភ្នែក​នៅ​ចំពីមុខ​ដូច​មនុស្ស មិន​មែន​នៅ​ចំហៀង?已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/02  Category:កីឡា
Tags: