អ្នកសំអាត(ចេះភាសាវៀតណាម)

Company

OUTSOURCING (CAMBODIA) INC.

  

type

Private Limited Company

Industry

Recruiting Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Operations

Hiring

5

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Male/Female

Language

Vietnamese--
Fair   

Age

20 ~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-12-2016

Closing Date

Oct-12-2016
  សំអាតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដោយ1ថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោង មិនត្រូវការបទពិសោធ
  -មិនត្រូវការបទពិសោធន៍ អាចធ្វើការរយះពេលយូរ
-មានអធ្យាស្រ័យល្អ និង គោរពពេលវេលា

-ម៉ោងធ្វើកេារ: 6:30am ~ 3:00pm (វេនថ្ងៃ)
3:00pm ~ 11:00pm (វេនយប់​)
-ថ្ងៃធ្វើការ: ថ្ងៃចន្ទ៍ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Officer

Phone

023 5197888/096 2414772/096 554 4912

Email

[email protected]

Website

http//www.outsourcing.co.jp

Address

12 F #445, Monivong Blvd(St.93/232), Phnom Penh Tower , Boeung Pratet, 7 Makara, Phnom Penh , Phnom Penh Cambodia.