អាចទេនេះ ជាការត្រៀមធ្វើសង្ក្រាមលោកលើកទី 3

ដោយ ៖ រាជសីហ៍
ប្រភព ​៖