ទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំ

6 Videos


ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលទើបនឹងកន្លងផុតថ្មីៗនេះ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននាំគ្នាធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទីវត្ត ហើយសល់ពេលពីនោះពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមរមនីយដ្ឋាននានា ក្នុងនោះក៏មានពិធីការិនី គង់ សុជាតិ និង ក្រុមគ្រួសារផងដែរ ដោយពួកគេបានជ្រើសរើលខេត្តកែបក្នុងដំណើរកម្សាន្តនោះ ។

អ្នកនាង គង់ សុជាតិ ដែលទើបនឹងមានផ្ទៃពោះកូនដំបូងជាមួយលោក ជា វិបុល ដែលជាស្វាមីក្រោយនេះ បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តជាមួយស្វាមី និង កូនៗជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយនៅទឹកដីខេត្តកែប ។ ទិដ្ឋភាពនៃដំណើរកម្សាន្តជុំគ្រួសារក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅរបស់អ្នកនាង គង់ សុជាតិ និង លោក ជា វិបុល នេះពិតជាបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពសប្បាយរីករាយ និង សុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ។

ទស្សនាទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃដំណើរកម្សាន្តនេះដូចតទៅ ៖ សាកល

ទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តជុំគ្រួសាររបស់ គង់ សុជាតិ និង ជា វិបុល ក្នុងថ្ងៃភ្ជុំ