១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ Premier League អង់គ្លេស

6 Videos


១- នាង Albert ភរិយារបស់កីឡាករ Chris Marius ក្លឹប Liverpool ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

២- មិត្តស្រីរបស់កីឡាករចំណូលថ្មីក្លឹប Arsenal លោក Zaka ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

៣- នាង Du Erna មិត្តស្រីរបស់កីឡាករអ្នកចាំទីក្លឹប Man Utd លោក Degea ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

៤- នាង Dorset ភរិយារបស់កីឡាករ Cleverley ក្លឹប Everton ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

៥- នាង Helena-Seigel មិត្តស្រីរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Man Utd លោក Zlantan Ibrahimovic ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

៦- នាង Jessica ភរិយារបស់កីឡាករអ្នកចាំទីក្លឹប Arsenal លោក Ospina ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

៧- ភរិយារបស់កីឡាករ Mamadu-Nicolas ក្លឹប Liverpool

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

៨- នាង Lucy Baldwin ភរិយារបស់កីឡាករខ្សែការពារក្លឹប Man City លោក Sagna ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

៩- មិត្តស្រីរបស់កីឡាករចំណូលថ្មីក្លឹប Tottenham Spurs លោក Vincent Jansen ។

១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស

១០- នាង Sam Cooke ភរិយារបស់កីឡាករខ្សែការពារក្លឹប Man Utd លោក Chris Smalling ៕
គ ឡេង
១០ សន្លឹកយ៉ាងទាក់ទាញពី ភរិយា និង មិត្តស្រីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់  Premier League អង់គ្លេស