១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

6 Videos


សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ វេបសាយវីដេអូដ៏ល្បីល្បាញ Yutube បានបង្ហាញបទចម្រៀងកំពូលៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំនួន ១០ បទដែលមានអ្នកចូលមើលខ្ទង់លាននាក់សម្រាប់រយៈពេលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ក្នុងនោះដែរបទចម្រៀង «Daddy» របស់ PSY មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុត ដែលអាចបំបែកកំណត់ត្រាកំពូលបទចម្រៀងដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ និង ២០១៦ ហើយបន្ទាប់មកក៏មានបទចម្រៀង ៩ បទទៀតផងដែរដែលត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយក្នុងតារាង ។

ចង់ដឹងថា បទចម្រៀង K-pop ទាំងនោះមានបទអ្វីខ្លះសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖
(ប្រភព កូរ៉េប៊ូ) កុសល
១. បទម្រៀង «Daddy» របស់ PSY និង CL ក្រុម 2NE1 (មានអ្នកចូលមើល ១៧០ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

2. បទចម្រៀង «Cheer Up» របស់ក្រុមចម្រៀង TWICE (មានអ្នកចូលមើល ៥៧ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

3. បទចម្រៀង«Fire» របស់ក្រុមចម្រៀង BTS (មានអ្នកចូលមើល ៤០ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

4. បទចម្រៀង«Bell Bottoms» របស់ PSY (មានអ្នកចូលមើល ៣២ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

5. បទចម្រៀង «Everytime» របស់ Chen និង Punch (មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាង ៣១ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

6. បទចម្រៀង «Monster» របស់ក្រុមចម្រៀង EXO (មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាង ៣០ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

7. បទចម្រៀង«Always» របស់ Yoon Mirae (មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាង ២៧ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

8. បទចម្រៀង «Rough» របស់ក្រុមចម្រៀ G-Friend (មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាង ២៥ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

9. បទចម្រៀង«Run» របស់ក្រុមចម្រៀង BTS (មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាង ២៥ លានដង)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

10.បទចម្រៀង «Hate» របស់ក្រុមចម្រៀង 4MINUTE (មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាង ២៥ លាននាក់)

១០ បទ របស់កូរ៉េមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (មានវីដេអូ)