តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

6 Videos


ទោះបីជាសព្វថ្ងៃនេះតារាស្រីកូរ៉េមួយចំនួនធំកំពុងឈ្លក់វង្វេងជាមួយការកែសម្ផស្សយ៉ាងណាក្ដី ក៏គេនៅអាចដឹងបានថាមានតារាស្រីមួយចំនួនទៀតបានសម្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិដោយមិនបានឆ្លងកាត់មុខកាំមិតវះកាត់កែសម្ផស្សឡើយ ។ ទាក់ទងជាមួយគ្នានេះដែរថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបង្ហាញវត្តមានតារាស្រី ១៦ ដួងដែលត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ថាមានសម្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិពិតៗ និង គ្មានការកែសម្រស់អ្វីឡើយ ហើយការលើកឡើងនេះគឺមន្ទាប់ពីបានឃើញរូបថតមួយចំនួនរបស់តារាទាំង ១៦ នេះកាលនៅវ័យជំទង់មិនទាន់ប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈ ។

ចង់ដឹងថាតារាស្រីទាំង ១៦ ដួងនោះជាអ្នកណាខ្លះសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖
                                                                    (ប្រភព អលខេប៉ប) កុសល
១. តារាសម្ដែង និង ម៉ូដែល Go-Ara

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

២. តារាសម្ដែង Gong Seung-Yeon

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

៣. តារាសម្ដែង Goo Hye-Sun

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

៤. តារាសម្ដែង Han Ga-In

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

៥. តារាសម្ដែង Han Ji-Min

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

៦. តារាសម្ដែង Han Hyo-Joo

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

៧. តារាចម្រៀង និង សម្ដែង Jang Na-Ra

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

៨. តារាសម្ដែង Jun Ji-Hyun

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

៩. តារាសម្ដែង Kim So-Yeon

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

១០. តារាសម្ដែង Kim Tae-Hee

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

១១. តារាសម្ដែង Lee Yeon-Hee

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

១២. តារាសម្ដែង Moon Chae-Won

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

១៣. តារាសម្ដែង Moon Geun-Young

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

១៤. តារាសម្ដែង Shin Min-Ah

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

១៥. តារាសម្ដែង Song Hye-Kyo

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ

១៦. តារាសម្ដែង Song Ji-Hyo

តារាស្រីកូរ៉េ ១៦ ដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ