រូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំ

6 Videos


ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលទើបតែកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ប្រជាជនខ្មែរទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រី នាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីធ្វើចង្ហានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក្នុងគោលបំណងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់មាតាបិតាញាតិកាទាំងប្រាំពីរសន្ដានដែលបានចែកឋានទៅលោកខាងមុខ ។

យ៉ាងណាមិញ បើយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រួសារពិធីករដ៏ប៉ិនប្រសប់ លោក ជា វណ្ណារិទ្ធ វិញឃើញថា គ្រួសារដ៏តូចតែពោរពេញដោយសុភមង្គលមួយនេះ ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរមួយនេះផងដែរ ។

សូមទស្សនាកម្ររូបភាពដែលបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារលោក ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលបង្គប់ទៅដោយក្ដីសុខ និងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់ពិធីកររូបនេះដូចខាងក្រោម ៖ BeBe

រូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំរូបថតបង្ហាញពីវិស្សមកាលគ្រួសារ ជា វណ្ណារិទ្ធ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំ