នារីៗមានវិបត្តិ បានទៅជប៉ុន កុំភ្លេច ព្រោះមានសេវាកម្មប្រុសស្អាតជូតៗទឹកភ្នែកឲ្យ!!

ក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន បានចាប់ផ្តើមជាមួយសេវាកម្មចម្លែកមួយ ដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងជីវិត ។

សេវាកម្មថ្មីនេះ អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីជួលបុរសម្នាក់ ដែលនឹងជួយជូតទឹកភ្នែករបស់ពួកគេ និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេយំនៅលើស្មារបស់គាត់ ។

Loading...

នៅពេលដែលស្ត្រីជួបបញ្ហា ត្រូវការសេវាកម្ម “Ikemeso Danshi” នោះបុរសៗនឹងបង្ហាញវត្តមានភ្លាមៗ នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេស្ថិតនៅ និងជួយពួកគេបានបន្ធូរអារម្មណ៍ពីទុក្ខក្រៀមក្រំ នៅពេលពួកគេត្រូវបានចាំបាច់បំផុត ។

គួរបញ្ជាក់ថា ស្ត្រីក្នុងម្នាក់ត្រូវបង់ថ្លែសេវានេះ ៧,៩០០ យេន (ប្រហែល ៧៩ ដុល្លារអាមេរិក) ក្នុង១ការកក់ ៕

នារីៗមានវិបត្តិ បានទៅជប៉ុន កុំភ្លេច ព្រោះមានសេវាកម្មប្រុសស្អាតជូតៗទឹកភ្នែកឲ្យ!!

នារីៗមានវិបត្តិ បានទៅជប៉ុន កុំភ្លេច ព្រោះមានសេវាកម្មប្រុសស្អាតជូតៗទឹកភ្នែកឲ្យ!!

នារីៗមានវិបត្តិ បានទៅជប៉ុន កុំភ្លេច ព្រោះមានសេវាកម្មប្រុសស្អាតជូតៗទឹកភ្នែកឲ្យ!!

នារីៗមានវិបត្តិ បានទៅជប៉ុន កុំភ្លេច ព្រោះមានសេវាកម្មប្រុសស្អាតជូតៗទឹកភ្នែកឲ្យ!!

នារីៗអាចជ្រើសបានក្នុងចំណោមប្រុសស្អាត ៦ នាក់នេះ

នារីៗមានវិបត្តិ បានទៅជប៉ុន កុំភ្លេច ព្រោះមានសេវាកម្មប្រុសស្អាតជូតៗទឹកភ្នែកឲ្យ!!