នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

តើនរណាខ្លះដែលធ្លាប់បានគូររូបបន្ថែមនៅលើរូបក្នុងសៀវភៅ កុំលាក់អីរឿងនេះមិនមែនមានតែអ្នកទេដែលប្រព្រឹត្តិទេ មនុស្សជាច្រើន មិនថាខ្មែរ ឬបរទេសនោះទេ កាលពីវ័យនៅរៀនសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ធ្វើបែបនេះ។ ហើយខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃរបស់សិស្សមួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិន ។

នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?

  • នរណា​ខ្លះ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រឿង​​​បែប​នេះ​កាល​ពី​នៅ​រៀន?已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/04  Category:បច្ចេកវិទ្យា
Tags: