ចុង​សប្តាហ៍​នេះ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​នៅ​ថៃ

ចុង​សប្តាហ៍​នេះ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​នៅ​ថៃ