លោក កឹ​ម សុខា ៖ ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​បរិយាកាស​នយោបាយ​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង​វិញ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ចាប់ពី​ពេល​នេះ​តទៅ​ខ្ញុំ​សង្ឃឹមថា​បរិយាកាស​នយោបាយ​នឹង​មាន​ភាពល្អ​ប្រសើរ​ឡើង​វិញ​ហើយ ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​លើក​ឡើង​ខ្លី​របស់​លោក កឹ​ម សុខា អំឡុង​ពេល​អ្នកកាសែត​សួរ​ក្រោយ​បញ្ចប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ៕