៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

គូ​ស្នេហ៍ ឬ​ស្វាមី​ភរិយា​នីមួយៗ​មាន​ការ​រស់​នៅ និង​រឿង​រ៉ាវ​ស្នេហា​ផ្ទាល់​ខ្លួន នៅ​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ។ ជាក់ស្តែង ដូច​ជា​រូបភាព​ទាំង ៩​សន្លឹក​ខាងក្រោម​នេះ​អីចឹង ដែល​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ស្ថានភាព​រស់​នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ ដែល​គូ​ស្វាមី​ភរិយា​អាច​នឹង​បាន​ធ្វើ ឬ​ឆ្លង​កាត់ នៅ​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ពួក​គេ​រៀបការ។

 

ចង់​ដឹង​យ៉ាង​ណា ទៅ​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

១) ពេល​គេង

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

២) រឿង​ដែល​យើង​ធ្វើ​ដើម្បី​ស្នេហា

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

៣) រឿង​ដែលរឹតចំណងគូ​ស្នេហ៍ ឬ​ស្វាមី​ភរិយា ឲ្យ​រស់​នៅ​ជា​មួយ​គ្នា

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

៤) ថ្ងៃ​ចុង​សប្តាហ៍

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

៥) ទម្លាប់​ញ៉ាំ​អាហារ​របស់​មនុស្ស​ស្រី

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

៦) កម្រិត​នៃ​ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

៧) មើល​រឿង​ជា​មួយ​គ្នា

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

៨) ពេល​ចែ​ចង់

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

៩) ការ​បង្ហាញ​សេចក្តី​ស្រលាញ់

 

៩​សន្លឹក ជីវិត​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​រៀបការ អ្នក​អត់​លិឍ​គ្មាន​ថ្ងៃ​យល់

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង

ប្រភព ៖ brightside